Samorząd

 

 Skład:

 

Przewodniczący: Paweł Pydynkowski,  klasa III b

Zastępca przewodniczącego: Alicja Gładysz, klasa III a

Sekretarz: Julia Karska, klasa II d

      Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego

kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do

identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za

własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie

odpowiedzialności.

Realizacja celów jest połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie

patriotyzmu, dbanie o dobre imię naszej szkoły, kultywowanie i wzbogacanie

jej tradycji.

 Zadania Samorządu Uczniowskiego:

-organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego

spełniania obowiązków szkolnych,

– zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

-bezinteresowna pomoc potrzebującym,

-kształcenie umiejętności pracy w zespole,

-dbałość o kulturę,

-wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną,

-angażowanie wszystkich uczniów II LO do czynnego udziału w życiu szkoły,

-rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,

-wskazywanie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego

-organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,

-zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między

uczniami i nauczycielami.

 

Skip to content