Projekt „Wolność, Godność, Niepodległość”

Kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości narodowej i tradycji, poznanie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości to cele, które zostały wpisane do projektu edukacyjnego „Wolność, Godność, Niepodległość”.

Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie stanęła przed kolejnym wyzwaniem. Realizacja projektu pod hasłem „Wolność, Godność, Niepodległość” finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 rozpoczęła się w nowym roku szkolnym już we wrześniu.
Główne cele projektu to:
– kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości narodowej i tradycji,
– poznanie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę,
– poznanie historii Działdowszczyzny z okresu II Rzeczypospolitej,
– pogłębienie wiedzy na temat postaci związanych z historią lokalną,
– integracja i aktywizacja społeczności szkolnej ze społecznością lokalną.
Uczniowie pod kierunkiem opiekuna realizują zadania obowiązkowe i dodatkowe. Do zadań obowiązkowych należą:
– przygotowanie wystawy pt. „Działdowszczyzna w okresie II Rzeczypospolitej” i jej prezentacja w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie,
– zorganizowanie wycieczki szkolnej do Zagrody Edukacyjnej PATATAJ w Jabłonce k. Szczytna. Udział uczniów w zajęcia edukacyjnych połączonych z inscenizacją apelu kawaleryjskiego, pogadankami o formacjach wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej, zwiedzanie galerii sztuki, prezentacja multimedialna pt. „Marszałek Józef Piłsudski i Generałowie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz zadań obowiązkowych zrealizowanych zostanie szereg zadań dodatkowych:
– zorganizowanie otwartego Koncertu Pieśni Patriotycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Skierowany do społeczności szkolnej i mieszkańców Działdowa,
– przygotowanie wieczornicy pt. „Ojcowie niepodległości” przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego dla społeczności szkolnej,
– zorganizowanie gry terenowej „Śladami niepodległości w Działdowie”.

 

– wykład pracownika naukowego UMK w Toruniu na temat historii Działdowa po I wojnie światowej dla uczniów liceum,
-przeprowadzenie warsztatów pt. „Dbamy o lokalne miejsca pamięci” dla uczniów pierwszych klas licealnych połączonych z porządkowaniem miejsc pamięci z okresu I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie,
– zorganizowanie dla mieszkańców Działdowa rajdu rowerowego pod hasłem ”Działdowski rajd niepodległości”.

Przed biwakiem integracyjnym uczniowie liceum zebrali dokumentację fotograficzną miejsc pamięci z terenu powiatu działdowskiego, a następnie przygotowali prezentację multimedialną „Dbamy o lokalne miejsca pamięci”. Naszym działaniem było także uporządkowanie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Działdowie.

 

Realizacja drugiego zadania programowego nastąpiła 9 października. Tego dnia dla młodzieży II LO zorganizowano wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej PATATAJ w Jabłonce k. Szczytna. Podczas ciekawych warsztatów licealiści wzięli udział w inscenizacji apelu kawaleryjskiego z okresu II RP i uczestniczyli w wystąpieniu pocztu flagowego. W trakcie wyjazdu zapoznali się z historią formacji wojskowych II RP, polską tradycją kawaleryjską i znaczeniem formacji konnych.

11 października odbył się rowerowy Działdowski Rajd Niepodległości, poprzez który zachęcaliśmy mieszkańców Działdowa do aktywnego udziału w obchodach związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
24 października zrealizowaliśmy grę terenową pt. „ Śladami niepodległości w Działdowie”. Była to okazja do integracji młodzieży z działdowskich szkół z naszego miasta i poznania lokalnej historii. W grze uczestniczyli: Zespół Szkół w Malinowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, drużyna harcerzy z Komedy Hufca w Działdowie i uczniowie naszego liceum. Gra miała na celu przypomnieć uczniom miejsca lokalnej historii oraz poznanie najważniejszych postaci związanych z Działdowszczyzną z okresu II Rzeczypospolitej. Uczniowie rozpoznawali lokalną gwarę, odnajdywali miejsca pamięci i pomniki, zbierając przy tym informacje o miejscowej historii. Zapoznali się z działalnością osób tworzących zręby państwowości na Działdowszczyźnie.

 

Koordynator projektu pani Iwona Malik – Wrombel wraz z uczniami zorganizowała wystawę pt. „Działdowszczyzna w okresie II Rzeczypospolitej”, którą można było oglądać od 6 do 13 listopada w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor szkoły Wiesław Smereczyński. Zgromadzonym gościom oraz uczniom przybliżył ideę projektu „Niepodległa”. Zacytował słowa Jana Pawła II „Wolność nie jest na m dana na zawsze. Jest dla nas trudnym zadaniem.”. Ważne jest, aby każdy z nas oglądając wystawę zadał sobie pytanie „Co to znaczy być patriotą, co to znaczy być Polakiem w XXI wieku?”

Głos zabrał również pan Zbigniew Czajkowski, naczelnik wydziału oświaty, który pogratulował zorganizowania tak ważnej wystawy, pokazującej, że w Działdowie działy się rzeczy wielkie i ważne historycznie. Podkreślił, że Zespół Szkół nr 2 jest jedyną szkołą, której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Działdowo, realizującą projekt „Wolność, Godność, Niepodległość” i jako jedyna otrzymała środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej  na realizację tego projektu.

Otwarcie wystawy zaszczycili również swoją obecnością Patryk Piekarski – radny Rady Miasta Działdowo, przedstawiciel Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”, oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Jolantą Przasnyską.

Na wystawie można obejrzeć pamiątki pochodzące z prywatnych zbiorów, które udostępnili m.in.: panowie Franciszek Skibicki, Marek Ciesielski, Michał Marona, Andrzej Rutecki, panie: Dorota Chmielewska i Małgorzata Czerwińska, państwo Elżbieta i Zdzisław Rucińscy. Swój wkład we wzbogacenie zbiorów wystawy ma również Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego oraz Szkoła Podstawowa nr 1.

Pierwsi goście wystawy oprócz pamiątek pochodzących z okresu II Rzeczypospolitej mogli również obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą temu okresowi na Działdowszczyźnie.

9 listopada zorganizowany został otwarty Koncert Pieśni Patriotycznej. Przypomniane zostały pieśni i piosenki, które śpiewano kiedyś w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Przez pieśni uczniowie  chcieli zachęcić  do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim, aby rozwijać poczucie więzi rodzinnej i narodowej, a także przybliżyć polską historię i ułatwić jej zrozumienie.

Repertuar obejmował pieśni legionowe jak również piosenki współczesnych kompozytorów. Usłyszeliśmy  min. Marsz Pierwszej Kadrowej, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Biały krzyż. Uczniowie aktywnie włączyli się w przygotowanie koncertu oraz w przygotowanie kotylionów patriotycznych dla społeczności szkolnej, które zostały wręczone podczas koncertu.

20 listopada została zorganizowana w naszym liceum wieczornica „Ojcowie niepodległości”. Poprowadzili ją uczniowie klasy I b: Anna Mańka i Filip Maćkowiak. Scenariusz imprezy przedstawiał życie, twórczość i działalność niepodległościową Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. To właśnie pierwszoklasiści byli odbiorcami ciekawych treści historycznych. Uczniowie pozostałych klas liceum wraz z nauczycielami obejrzą program na lekcjach historii i godzinach wychowawczych.

Wykład „Droga do Niepodległej”

29 listopada 2018r. odbył się wykład  „Droga do niepodległej. Społeczeństwo polskie Pomorza, Warmii i Mazur pod zaborem Pruskim w latach 1772-1920”. Wykład poprowadził dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie Krzysztof Korda. Wykład został zorganizowany przy współpracy z  Stowarzyszeniem Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość w Działdowie i Instytutem Pamięci narodowej. W wykładzie, w którym min. przedstawiono historię Działdowszczyzny po I wojnie światowej wzięli udział wszyscy uczniowie liceum – 220 uczestników oraz młodzież z działdowskich szkół.

Skip to content