Zakres materiału

ZAKRES MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW do klasy pierwszej dwujęzycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie

Zakres materiału wymagany od kandydatów opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

(poziom B1/ B1+ Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego)

Program nauczania liceum w klasie dwujęzycznej  stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

 Test kompetencji sprawdza następujące umiejętności:

 1. Sprawność rozumienia tekstu czytanego i słuchanego
 2. Sprawność pisania:

a)      formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem leksykalno- gramatycznym krótkiej wypowiedzi pisemnej,

                  b)      prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

3.  Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Present Perfect Continuous
 • Past Simple
 • Past Continuous
 •  Future Simple
 • Past Perfect
 • Future Continuous  
 • Future in the Past
 •  strona bierna w wyżej wymienionych czasach
 •  tryb rozkazujący
 •  twierdzenia ,rozkazy/polecenia w mowie zależnej
 • zdania z podmiotem there oraz it 
 • pytania typu Question Tag.
 • okresy warunkowe (typu 0, I, II )
 • podstawowe wzory czasownikowe
 • czasownikiposiłkoweimodalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to, need)
 • czasowniki regularne i nieregularne.
 • najczęściej używane czasowniki typu PhrasalVerb
 • rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i SaxonGenitive),
 • przedimki – podstawowe użycie.
 • przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such, too i enough; przymiotnikidzierżawcze (my, your etc.)
 • przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne
 • zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other, one another); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 • liczebniki – główne i porządkowe.
 • przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. lookat, famous for).
 • spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.
Skip to content