Informacje ogólne

II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie oferuje od nowego roku szkolnego 2021/2022 nauczanie w klasach dwujęzycznych

 • Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne CLIL polega na wykorzystywaniu w edukacji szkolnej, oprócz języka polskiego, języka obcego jako drugiego pełnoprawnego języka nauczania. Oznacza to, że nauczanie wybranych przedmiotów (co najmniej dwóch) prowadzone jest bilingwalnie – w języku polskim i w języku angielskim, wprowadzanym stopniowo.

Nauczanie dwujęzyczne  to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. Metoda ta cieszy się, również coraz większą popularnością wśród młodzieży i studentów wyższych uczelni.

 • Dlaczego warto wybrać naukę w systemie dwujęzycznym?

Powodów jest wiele:

 • kształtuje umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym; uczeń przyswaja go w takim stopniu, aby w przyszłości  posługiwać się nim, podczas studiów i  pracy
 • pozwala na jednoczesne przyswajanie  wiedzy przedmiotowej i kształcenie kompetencji językowych;
 • poszerza horyzonty: znajomość drugiego języka niesie za sobą głębsze poznanie innej kultury, przesuwa granice postrzegania świata czyniąc go bardziej złożonym
 • dzięki egzaminowi dojrzałości zdawanemu na poziomie dwujęzycznym jest przepustką na prestiżowe kierunki na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą (wysoki przelicznik punktów, podczas rekrutacji na uczelnie wyższe);
 • zapewnia elitarną edukację w czasie studiów wyższych – absolwenci klas dwujęzycznych są chętnie włączani przez uczelnie w kraju w  programy studiów prowadzonych w języku angielskim;
 • ułatwia start kariery zawodowej– absolwenci studiów dwujęzycznych są najbardziej poszukiwani na rynku pracy;
 • przygotowuje do egzaminów państwowych z języka obcego i uzyskania certyfikatów językowych np. PTE General, które są bezterminowe i uznawane przez uczelnie, pracodawców oraz instytucje
 • Jakie klasy dwujęzyczne oferuje nasze liceum?

II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie oferuje nauczanie dwujęzyczne w klasach z następującymi przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka oraz polski i historia. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to: wiedza o społeczeństwie i chemia. Plany rozwoju nauczania dwujęzycznego zakładają w następnych latach poszerzenie oferty o kolejne przedmioty nauczane dwujęzycznie.

 • Co wyróżnia klasę dwujęzyczną?

Uczniowie klasy dwujęzycznej uzyskają możliwość opanowania języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa . Aby zrealizować ten cel, dydaktyka języka angielskiego – jako przedmiotu obowiązkowego – odbywa się w zdecydowanie poszerzonym wymiarze godzin w poszczególnych latach nauki.

W oparciu o nabytą wiedzę oraz  umiejętności uczniowie mogą korzystać z publikacji naukowych oraz stron internetowych poświęconych interesującym je zagadnieniem w języku obcym. Większość naukowej treści internetowej napisana jest w języku angielskim, dlatego też jest to najczęściej wybierany język do nauczania w dwujęzyczności.

 • Kadra w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie

Nauczanie dwujęzyczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie realizują nauczyciele, którzy przede wszystkim w swojej dziedzinie (czyli jako nauczyciele przedmiotu) posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje, natomiast ich kompetencje językowe, potwierdzone są dodatkowymi studiami w zakresie filologii angielskiej lub certyfikatami.

 • Jak będzie wyglądała nauka w klasie dwujęzycznej?

Język angielski, jako drugi język nauczania wprowadzany będzie stopniowo, aż do uczynienia z niego jedynego narzędzia komunikacji na lekcji. Nauczyciele przedmiotów nauczanych bilingwalnie dostosują poziom języka do możliwości uczniów. Sprawnemu wdrażaniu nauczania dwujęzycznego sprzyja, także praca w małych grupach.

 • Co z nauką innych języków w oddziale dwujęzycznym?

Uczniowie oddziałów dwujęzycznych uczą się, także obowiązkowo wybranego przez siebie drugiego języka obcego nowożytnego: z oferty języków obejmującej: niemiecki, hiszpański.

Skip to content